موسسه حقوقی و مهاجرتی دکتر عالمی

فرم درخواست مشاوره مهاجرت به کانادا


اولین گام برای مهاجرت به کانادا تکمیل فرم ارزیابی(مشاوره) مهاجرت به کانادا است
کلیه اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم، محرمانه تلقی شده و فقط در جهت بررسی امکان مهاجرت به کانادا، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
لطفاً نوع درخواست مهاجرتی خود را مشخّص فرمایید
(ضروری)

اطّلاعات شخصی
ذکر دقیق اطلاعات منطبق با پاسپورت
(ضروری)
(ضروری)
(ضروری)
(ضروری)
(ضروری)
(ضروری)

میزان تحصیلات
لطفا آخرین مدرک تحصیلی خود را مشخص فرمایید
(ضروری)

وضعیت شغلی و مالی
لطفا وضعیت شغلی و مالی خود را مشخص فرمایید
(ضروری)
(ضروری)

تسلط به زبان های خارجی
لطفا میزان تسلط خود بر زبان های خارجی را مشخص فرمایید
(ضروری)

وضعیت تاهل و فرزند
لطفا وضعیت تاهل،همسر و فرزندان را مشخص فرمایید
(ضروری)

وضعیت اقوام و بستگان
آیا در کانادا فامیل یا بستگان درجه اول دارید؟

نحوه آشنایی با ما
از چه طریق با مجموعه دکتر عالمی آشنا شدید؟